ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»
1. ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 192-204

چکیده
  بی تردید تفسیر کم نظیر« المیزان » از بهترین تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است.گرچه شهرت المیزان ،بیشتر به جهت سبک ویژه آن یعنی «تفسیر قرآن به قرآن »میباشد اما باید اقرار نمود ، جامعیت ...  بیشتر