تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی
1. تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی

ولی الله حسومی؛ مریم توکل نیا

دوره 9، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 21-43

چکیده
  معنا شناسی شناختی روشی برای تبیین معانی در زبان شناسی معاصر محسوب می‌شود، که مفهوم نشانه‌های زبانی را بررسی می‌کند. این روش با سازماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات در تحلیل و تشریح گزاره‌های قرآنی از ...  بیشتر