کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه‌ی موردی قصیده‌ی«قصیدةالعراق»

علی صیادانی؛ پرویز احمدزاده هوج؛ عاطفه رحمانی

دوره 13، شماره 48 ، تیر 1401، ، صفحه 65-83

https://doi.org/10.30479/lm.2022.16438.3321

چکیده
  گفتمانها از مجموعه دال‌ها و نشانههایی تشکیل شده است که در فرآیند ارتباطی دارای انسجام خاص بوده و از پیوند عمیق بین دالها برخوردار است که باعث وحدت بخشی بین عناصر گفتمان میشوند. نشانه شناسی به بررسی چگونگی تشکیل نشانهها و حرکت دایره وار و روند حضور آنها در گفتمان با تکیه بر اصول و سازه و کارهای مختلف می‌پردازد و به دنبال رسیدن به فهمی ...  بیشتر

نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی

دوره 10، شماره 36 ، تیر 1398، ، صفحه 61-39

https://doi.org/10.30479/lm.2019.9756.2692

چکیده
  این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تقابل و هم‌بستگی عنصر زمان در قالب لایه‌ای رمزگانی، با دیگر نظام‌های نشانه‌ای می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش کشف مهم‌ترین نشانه‌های زمانی و چگونگی بازنمود آن‌ها، همچنین بررسی کارکرد سایر سطوح دلالی در تبیین و پیشبرد این نوع نشانه‌‌ها می‌باشد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که در ...  بیشتر