فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین
1. فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین

محمدرضا شیرخانی؛ نعمت عزیزی؛ سمیره مراد زاده

دوره 7، شماره 21 ، پاییز 1394، ، صفحه 89-67

چکیده
  ادبیات عرب به فراخور تحولات و نیازهای روز جامعة عرب، با چالش­های مختلفی روبرو بوده است که می­توان اشغال فلسطین را یکی از مهم­ترین این چالش­ها در دورة معاصر به شمار آورد. شاعران فلسطینی برای مقابله ...  بیشتر