رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری

دوره 7، شماره 23 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 91-73

چکیده
  بدون شک جبران یکى ازپیشتازان مکتب نمادپردازی  در ادبیات عربی به شمار می رود هرچند آثار وى ویژگیهاى مکتب رمانتیسم را داراست. شب درقاموس جبران،تقدس وجایگاه ویژه ای دارد شب از دیدگاه جبران افق های زمان ومکان را درنوردیده،گذشته وتاریخ وآینده را به هم پیوند می دهد. این نماد با توجه  به فلسفه جهان شمولی وى وجاودانگی روح واعتقاد به تناسخ ...  بیشتر

الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران

سردار اصلانی؛ نصرالله شاملی؛ عسکر علی کرمی

دوره 4، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 38-55

چکیده
  لاشکّ أن لجبران أسلوبه الفرید الذی یقع بین لغة النثر ولغة الشعر، ویتنافس الشعرَ من حیث الصورةُ والقدرةُ البیانیة. إن جبران حتی فی غلواءه الرومانسیة، قد تخلّی عن ضبابیة الرومانسیین وعزلتهم، وعن إطار الحدود البیانیة، واختطّ لنفسه أسلوباً یستمدّ قدرته من صوره الموحیة، ومن رموز تسهم فی نقل معاناة الإنسان، مشوبة بالإبهام والتعقید الفنی ...  بیشتر