بررسی پیکره بنیاد هم معنایی افعال در زبان عربی و نقش باهم آیی در تعیین معنا
1. بررسی پیکره بنیاد هم معنایی افعال در زبان عربی و نقش باهم آیی در تعیین معنا

یوسف نظری

دوره 13، شماره 45 ، پاییز 1400، ، صفحه 99-120

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2021.15081.3208

چکیده
  رویکردهای جدید زبانشناسی، ابزارهای نوینی برای بررسی زبان در اختیار قرار داده است. یکی از این رویکردها، زبانشناسی پیکره‌ای است که با کمک حجم وسیعی از داده‌های زبانی، به مطالعه زبان می پردازد. بررسی باهم ...  بیشتر
«پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما
2. «پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما

کامران کسایی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1391، ، صفحه 224-235

چکیده
  این مقاله، برآن است تا نمونه‌هایی از واژه‌های فارسی پرکاربردی را که امروزه آگاهانه یا ناآگاهانه عربی پنداشته می‌شوند و در گفتار و نوشتار بیشتر به شیوه واژگان تازی و ساختار آن زبان با آنها رفتار ...  بیشتر