واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان
1. واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان "ریح الجنوب" با مطالعه موردی زنان

جهانگیر امیری؛ ربیع امیری؛ ناهید خدادادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2021.14931.3187

چکیده
  تأثیر استعمار بر جهان سوم یکی از موضوعاتی است که بازتاب آن همواره در آثار نویسندگان و شاعران جهان‌دیده می‌شود. نقد پسا استعماری از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوین است و مطالعات فرودستان از شاخه‌های نظری ...  بیشتر