زبان و گفتمان انقلابی در رمان
1. زبان و گفتمان انقلابی در رمان "فراشة المیدان" از سلطان الحجار (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)

سید محمدرضا خضری؛ علی عدالتی نسب

دوره 9، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 45-61

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2018.1526

چکیده
  تحلیل گفتمان رویکردی جامع در تحلیل متن است که به وسیله آن می‌توانیم فکر نویسنده و هدفی که از ماورای صورت و معنا در متن را دنبال می‌کند، تبیین کنیم. از آنجایی که تحلیل متون جدید و بویژه نوع ادبی رمان در ...  بیشتر