معطیات الثاناتوس فی أشعار قاسم محمد مجید الساعدی دیوان
1. معطیات الثاناتوس فی أشعار قاسم محمد مجید الساعدی دیوان "یومیات رجل منقرض" أنموذجاً

محمد جواد پورعابد(حصاوی)؛ هدیه قاسمی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2021.15273.3227

چکیده
  یُعدّ الثاناتوس أحد طرفی بنیة الصراع النفسی عند فروید، وهو صراع بین نزعتین لدى الإنسان. حسب هذه النظریة إن هذا الصراع النفسی یستند بین نوعین من الغرائز؛ غریزة الموت (الثاناتوس) وهی الغریزة التی تدفع ...  بیشتر
واکاوی مؤلفه‌های هوش معنوی در اشعار فاروق شویخ براساس دیدگاه رابرت ایمونز
2. واکاوی مؤلفه‌های هوش معنوی در اشعار فاروق شویخ براساس دیدگاه رابرت ایمونز

هدیه قاسمی فرد؛ ناصر زارع

دوره 13، شماره 46 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.30479/lm.2020.13698.3068

چکیده
  هوش معنوی شکلی از هوش است که مفاهیم معنویت و هوش را درون سازة جدید، ترکیب کرده و کاربرد منطقی مهارت‌های معنوی را جهت جست‌و‌جوی مسائل معنادار و ارزشی در اختیار بشریت قرار داده است. این هوش که اساس ارزش‌ها، ...  بیشتر