تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی(مطالعه ی موردی آثار جبران خلیل جبران)
1. تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی(مطالعه ی موردی آثار جبران خلیل جبران)

فرشید ترکاشوند

دوره 7، شماره 21 ، پاییز 1394، ، صفحه 43-23

چکیده
  بافت عاطفی زیرمجموعة نظریة بافت و به عنوان یکی از مؤلفه­های علم معنی­شناسی به حساب می­آید. فهم و درک این نوع بافت که در حقیقت شدت و ضعف کنش احساسی موجود در واژگان را مشخص می­کند در خوانش متون ادبی ...  بیشتر