دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 181-1 
4. روش‌شناسی شرح خطیب تبریزی بر معلقات

صفحه 105-76

سمیه حسنعلیان؛ سید محمد رضا ابن الرسول