دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1393 
5. طنز در آثار محمد الماغوط

صفحه 100-79

حسن گودرزی لمراسکی؛ حسین مرتضایی