دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، زمستان 1392 
2. آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو

صفحه 48-26

محمود آّبدانان مهدیزاده؛ صادق سیاحی؛ کیفیه اهوازیان


4. اسلوب احتباک در قرآن کریم

صفحه 82-66

بتول علوی؛ سید محمد هادی زبرجد