دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، پاییز 1392 
5. عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز)

صفحه 95-76

نهله غروی نائینی؛ خلیل پروینی؛ حامد مصطفوی فرد