دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1392 
1. تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی

صفحه 23-1

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محسن رضاخواه ورنوسفادرانی


2. سیمای اصحاب کسا در آیینة اشعار شیخ احمد وائلی

صفحه 48-24

احمد پاشازانوس؛ هادی علیپور لیافویی


11. بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا

صفحه 234-217

روح اله نصیری؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا خاکی؛ کبری روشنفکر