دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، بهار 1392 
1. گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه

صفحه 17-1

علی اکبر احمدی چناری؛ حسین ناظری؛ علی اصغر حبیبی


2. رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان

صفحه 36-18

سید امیر محمودانوار؛ زهرا فرید


6. ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله

صفحه 120-102

اکرم روشنفکر؛ محمدرضا هاشملو؛ زهرا صفرپور


11. رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه

صفحه 219-200

حمیدرضا میرحاجی؛ راضیه سادات الحسینی نوش آبادی


12. هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور

صفحه 241-220

علی نجفی ایوکی؛ طاهزه تازه مرد