دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، زمستان 1391 
3. الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران

صفحه 38-55

سردار اصلانی؛ نصرالله شاملی؛ عسکر علی کرمی


4. مىّ زیادة و نظرتها حول المرأة

صفحه 56-75

سید محمد باقر حسینی؛ شیرین سالم


12. الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة

صفحه 221-234

سیده ریحانه میرلوحی؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی؛ عبدالغنی ایروانی زاده؛ محمد خاقانی