دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-248 
1. بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن

صفحه 1-18

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


2. تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی

صفحه 19-37

مصطفی جوانرودی؛ لقمان رستم جو