دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 1-291 
14. بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق

معصومه نعمتی قزوینی؛ کبری روشنفکر؛ شهریار نیازی؛ خلیل پروینی