دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 1-261 
3. غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

صفحه 45-72

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی


9. ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان»

صفحه 192-204

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ عنایت الله شریف پور


10. أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

صفحه 205-225

سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی