دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، پاییز 1398 
6. خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

صفحه 127-109

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی