دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1398 
3. التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم

صفحه 45-60

کریم امیری؛ محمد جواد پورعابد(حصاوی)؛ ناصر زارع؛ سید حیدر فرع شیرازی


4. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

صفحه 80-61

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی