دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، زمستان 1397 
2. بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن)

صفحه 50-27

ابوالحسن امین مقدسی؛ مریم فولادی؛ مریم علی یاری