دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، پاییز 1397 
3. بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری

صفحه 43-63

سعیده جلالی فرد؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود آبدانان مهدیزاده