دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1397 
4. حسن الإقناع؛ تعریفه وأسالیبه فی نهج البلاغة

صفحه 88-71

حیدر زهراب؛ محمود خورسندی؛ نوذر عباسی


5. موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری

صفحه 108-89

صادق فتحی دهکردی؛ ناصر قاسمی؛ یدالله ملایری؛ عبدالرسول الهایی