دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، زمستان 1396 
4. تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

صفحه 101-81

کبری قلی پور حقیقی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی