دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، بهار 1396 
2. المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم

صفحه 46-27

جلال چراغی؛ لیلا قاسمی حاجی‌آبادی


6. التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود

صفحه 135-117

سیدحیدر فرع شیرازی؛ فاطمه محمدی