دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، زمستان 1395 
5. گواه نمایی در خطبه قاصعه

صفحه 128-103

مرتضی قائمی؛ اکرم ذوالفقاری


6. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

صفحه 145-129

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری


7. رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ

صفحه 171-147

روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی