دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 159-1 
2. شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان»

صفحه 36-17

مسعود شکری؛ کبری روشنفکر؛ علیرضا محمدرضایی


6. بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی

صفحه 128-109

مرضیه قربان خانی؛ سید محمدرضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی