دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 165-1 
1. مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی

صفحه 22-1

سردار اصلانی؛ محسن غلامحسین کهوری


3. حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة

صفحه 72-41

رضا عرب بافرانی؛ علی نوروزی؛ علی سالمی؛ عیسی متقی زاده


4. رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

صفحه 91-73

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری