دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 1-114 
5.  نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب»

صفحه 103-83

عنایت الله شریف پور؛ طیّبه گلستانی حتکنی