دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 157-1 
1. بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف

صفحه 22-1

علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی؛ فرزانه گروهی


6. تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن)

صفحه 111-129

لیلا قلندری؛ سید محمد میرحسینی؛ نرگس انصاری