دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 1-250 
2. کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی

صفحه 19-38

احمد امید علی؛ خلیل پروینی؛ عیسی متقی زاده؛ ابوالحسن امین مقدسی


5. کاربرد التفات در بافت کلام الهی

صفحه 80-112

عبدالله رادمرد؛ هما رحمانی


6. تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف

صفحه 114-138

کبری روشنفکر؛ عیسی متقی زاده؛ پوران رضایی؛ مرتضی زارعی برمی


8. رابطة علم معانی با سبک شناسی

صفحه 159-176

حامد صدقی؛ علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ احمد امیدوار


9. چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار

صفحه 178-196

حمید طاهری؛ شهلا محمودی؛ سید مهیلا حسینی


12. نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست

صفحه 237-250

محمد جواد مهدوی؛ ربابه یزدان نژاد