دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 1-299 
3. اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن

صفحه 46-64

رضوان باغبانی؛ خلیل پروینی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ عیسی متقی زاده


6. جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان

صفحه 110-138

سید اسماعیل حسینی اجداد؛ رحمت پورمحمد؛ محمد بهرامی نصیر محله


7. فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی

صفحه 139-163

کبری خسروی؛ حسین چراغی وش؛ معصومه نادری


12. تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری

صفحه 267-299

علی اکبر مرادیان؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ جنت نصری