دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 1-258 
6. بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم

صفحه 107-123

محمدعلی سلمانی مروست؛ علی اصغر یاری؛ راضیه قاسمیان نسب


7. بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی

صفحه 125-145

مجاهد غلامی؛ حسین آقا حسینی