دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-161 
1. بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

صفحه 1-24

محمود آبدانان مهدی زاده؛ معصومه تنگستانی