دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 1-163 
2. تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره

صفحه 22-1

محمد خاقانی اصفهانی؛ محمود خورسندی؛ وجیهه السادات سید بکایی


4. تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر

صفحه 75-51

نعیم رحمانی؛ غلامعباس رضایی هفتادری؛ یاسین اسمعیلی


5. تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف»

صفحه 97-76

سیده اکرم رخشنده نیا؛ فرهاد رجبی؛ نگار علی نژاد