دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 146-1 
1. أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف

صفحه 14-1

فائزه پسندی؛ نصرالله شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی