دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 193-1 
1. بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی

صفحه 31-1

رضا افخمی عقدا؛ وصال میمندی؛ محسن زمانی