أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر
1. أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر

سید محمد میرحسینی؛ سید فاضل الله بخشی

دوره 2، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 205-225

چکیده
  أعشای تغلبی و أعشای همدان در فاصله زمانی نزدیک به أعشای کبیر می زیسته اند ؛ چون او در فنون مختلف شعری طبع آزمایی کرده اند. پس مدح را برای تکسب می گفته اند و هجوشان قبیح و بسیارگزنده می باشد. با توجه به اینکه ...  بیشتر