نویسنده = دلیر، نیره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کنش گفتاری خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 1-23

طاهره ایشانی؛ نیره دلیر