نویسنده = الیاسی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 80-61

حسین الیاسی؛ علی باقر طاهری نیا؛ ابوالحسن امین مقدسی