نویسنده = احمدی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 26-1

علی اکبر احمدی چناری؛ مجتبی بهروزی؛ پریسا احمدی