نویسنده = زندنا، معصومه
تعداد مقالات: 3
1.  پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 121-105

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا


2. بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 139-122

قاسم مختاری؛ معصومه زندنا


3. جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 179-161

حسن گودرزی لمراسکی؛ معصومه زندنا