المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم
1. المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم

جلال چراغی؛ لیلا قاسمی حاجی‌آبادی

دوره 8، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 46-27

چکیده
  آیرونی اصطلاحی غربی و برخاسته از یونان باستان است که در دوره معاصر واز طریق ترجمه وارد زبان و ادب عربی شده است وانواع مختلفی دارد که آیرونی کلامی از جمله آن‌هاست. در این صنعت، نویسنده در ظاهر چیزی می‌گوید، ...  بیشتر