رمزیه الیل فی الادب الجبرانی
1. رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 91-73

چکیده
  بدون شک جبران یکى ازپیشتازان مکتب نمادپردازی  در ادبیات عربی به شمار می رود هرچند آثار وى ویژگیهاى مکتب رمانتیسم را داراست. شب درقاموس جبران،تقدس وجایگاه ویژه ای دارد شب از دیدگاه جبران افق های زمان ...  بیشتر