نویسنده = جادری، عبیر
تعداد مقالات: 1
1. رمزیه الیل فی الادب الجبرانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 91-73

صادق فتحی دهکردی؛ عبیر جادری