بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان
1. بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان

زهرا راه چمنی؛ سید حسین سیدی؛ علی نوروزی

دوره 8، شماره 25 ، پاییز 1395، ، صفحه 70-49

چکیده
  زمین به عنوان مادر هستی و طبیعت، جایگاهی والا در میان بشریت دارد و از زمان‌های قدیم تا دورة معاصر همواره مورد توجه انسان‌ها بوده است. زمین بطور کلی مفاهیمی متفاوت دارد: مفهوم جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، ...  بیشتر