نویسنده = حاجی زاده، مهین
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فاصله‌ی روایی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 17-1

مهین حاجی زاده؛ صدیقه حسینی


2. تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 49-79

مهین حاجی زاده؛ مهناز خازیر


3. کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 61-32

مهین حاجی زاده؛ رعنا نصیرپور


4. غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 45-72

مهین حاجی زاده؛ علی فضا مرادی