بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی
1. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری

دوره 8، شماره 26 ، زمستان 1395، ، صفحه 145-129

چکیده
  علم­سنجی حوزه­ای است که به سنجش شاخص­های کمّی مؤثر در نشر علوم می­پردازد. مجلات علمی- پژوهشی بار سنگینی در انتقال مفاهیم علمی در رشته­های تخصصی بر عهده دارند. مجلة «لسان مبین» یکی از مجلات ...  بیشتر