نویسنده = مقدم متقی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 145-129

امیر مقدم متقی؛ آشور قلیچ پاسه .؛ مسعود باوان پوری


2. بررسی خطبة فاطمیه بر پایة زیبایی شناسی

دوره 4، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 201-227

امیر مقدم متقی