نویسنده = احمد زاده، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 109-90

نعیم عموری؛ سمیرا احمد زاده